عضویت در سایت آگهی و تبلیغات

پایان نامه پروژه دانشجویی و صنعتی

مرکز تحقیق و توسعه روشهای عددی سینا
Center of Innovative Numerical Analysis Technology
انجام پروژه دانشجویی و صنعتی و آموزش های تخصصی خاص در زمینه اجزا محدود و دینامیک سیالات محاسباتی- FEM-CFD:
طراحی و تحلیل کامپوزیت
اکوستیک و ارتعاشات
انالیز تصادف
انالیز مدال و فرکانسی
بهینه سازی فرآیند تولید
مکانیک شکست
انالیز خستگی
انالیز حرارتی
انالیز میدان‌های کوپله
جوش
طراحی الکتروموتور
شکل دهی فلزات
تزریق پلاستیک
دینامیک سیالات محاسباتی
جریانهای چند فاز
انتقال حرارت
احتراق
اندرکنش سیال-سازه
مبدل های حرارتی
الگوریتم بهینه سازی
بهینه سازی چند هدفه
Cogging Torque Minimizationبهینه سازي گشتاورهاي ناشی از بر همکنش روتور و استاتور
انالیز حساسیت موتور نسبت به پارامترهاي هندسی
انالیز و بهینه سازي موتورهاي الکتریکی 3 فاز القایی
انالیز و بهینه سازي ترمزهاي الکترومغناطیسی
Lorentz Force Analysisمحاسبه نیرو هاي لورنتز
انالیز کارایی موتورهاي الکتریکی
بهینه سازي ارتعاشاتی موتور براي کاهش میزان صداي تولید شده
انالیز توزیع جریان و میدان مغناطیسی
انالیز حرارتی و توزیع حرارت در موتور
بهینه سازی تعداد لایه ها، مشخصات مکانیکی،ضخامت ها و زاویه قرارگیری الیاف در کامپوزیت
پیش بینی رفتار کامپوزیت تحت شرایط بارگذاری واقعی
معیارهای پیشرفته ی شکست و آسیب و در صورت لزوم اضافه کردن معادلات ساختاری جدید منطبق بر رفتار کامپوزیت مورد نظر
انالیز خستگی جوش
انالیز خستگی حرارتی
انالیز خستگی کامپوزیت
انالیز خستگی ارتعاشی
انالیز و تحلیل ترک خستگی
بهینه سازی چند هدفه با توجه به نتایج آنالیز خستگی
انالیز خزش-خستگی
انجام محاسبات و توزیع حرارت بر اساس رسانش، همرفت و تابش
محاسبه تنش حرارتی در قطعات و سازه ها
محاسبه میدان های کوپله و محاسبه تنش ماکزیمم مانند کوپل حرارت-تنش و کوپل الکترومغناطیس-حرارت و …
استفاده از تکنیک های پیشرفته بهینه سازی چند هدفه به منظور طراحی و بهینه سازی قطعات سازه ها با درنظر گرفتن عملکرد حرارتی
اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی تاثیرات موج شوکی انفجار بر جوش با شبیه‌سازی المان محدود
شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیال در حوضچه جوش
بهینه سازی پارامترهای جوشکاری TIG با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی تنش پسماند و اعوجاج ناشی از فرایند جوشکاری در صفحات با شبیه‌سازی المان محدود
بهینه سازی اندازه فیلت جوش نفوذ کامل اتصال با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی و مقایسه نتایج تحلیل خستگی در اتصال جوشی با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی انتقال حرارت در فرایند جوشکاری با شبیه‌سازی المان محدود
شکل­ دهی گرم ورق های فلزی
انالیز و بهینه سازی خودرو باAVL CRUISE
بهینه سازی سیستم احتراق باAVL FIRE وFluent وStar-Ccm +
بهینه سازی دینامیکی و ارتعاشی موتور با استفاده ازAVL EXCITE
انالیز خودرو با استفاده ازRicardo Suite
انالیز الکتور مغناطیس با استفاده ازAnsys , Abaqus , Cedrat Flux وCST
طراحی موتورهای الکتریکی
انالیز کوپل حرارتی محیط الکترومغناطیس با Abaqus وAnsys Maxwell
انالیز تزریق پلاستیک با Moldflow و انتقال اطلاعات به Abaqus و Ansys
تحلیل کوپل حرارتی و شبیه سازی جوش با استفاده از Abaqus , Simufact Welding و Sysweld
انالیز شکل دهی با استفاده از Abaqus و Simufact Forming
انالیز خستگی با نرم افزارهای تخصصی خستگی Ncode Design Life, Fe-Safe , Femfat
انالیز خستگی با استفاده از اباکوس و انسیس
بهینه سازی سیستمهای پیچیده مکانیکی با الگوریتم های مختلف (ژنتیک ، شبکه عصبی و ...) با استفاده از کوپل نرم افزارهای مکانیک( اباکوس Abaqus انسیسAnsys کتیا Catia فلوئنت Fluent Matlab و ....) و نرم افزار Esteco Modefrontier
بهینه سازی اکوستیک باAbaqus و Esi VA One
اضافه کردن معادلات ساختاری جدید (Vumat, Umat Usdfld Vusdfld ) Constitutive Equation
انجام محاسبات و مدل سازی های مربوط به اندرکنش سیال-سازه و لینک کردن اباکوس و فلوئنت
هیدروفرمینگ
شبیه سازی اجزاء محدود فرایند نورد سرد
پیش بینی مناطق پارگی در فرایند شکل دهی به وسیله شبیه سازی اجزاء محدود با استفاده از مکانیک آسیب
مدلسازی و تحلیل فرآیند کشش معکوس
مطالعه اثر فرایند نورد سرد بر خواص مکانیکی ورق جوش انفجاری
بررسی پارامترهای شکل دهی در فرآیند پرس
بررسی نیروهای غلتک در فرآیند چرخکاری لوله با شبیه‌سازی المان محدود
بررسی شبیه سازی فرایند اکستروژن داغ
تحلیل حد بالای فورجینگ تزریقی قطعات
شبیه سازی فرآیند فورج صنعتی با استفاده از آنالیز المان محدود
شبیه سازی و تحلیل حجم محدود فرآیند فورج
طراحی و شبیه سازی پروفایل بهینه قالب در فرایند اکستروژن
طراحی بهینه فرآیند هیدروفرمینگ برای تولید قطعات
تعیین فشار و دمای قالب و ماده تزریق شونده
انتخاب راهگاههای مناسب
شبیه سازی و تحلیل عملیات تزریق
دیدن نتایج افت فشار
تغییرات دما در قالب
تغییر شکل قطعه
انقباض shirinkage قطعه
تحلیل تنشهای بوجود آمده در قطعه
تحلیل سیستم خنک کن قالب و میزان کارایی آن
محاسبات مربوط به درگ
رژیم های پر حباب سیالات چند تفریقی
جریان سطح آزاد
انتقال جرم و ذره
اسپری مایع،اتمیزاسیون،احتراق اولیه و ثانویه
تغییر فاز حررارتی،تبخیر،تبدیل به گاز کردن
کاویتاسیون
مایعات غیر قابل حل
اکوستیک معماری:
• کنترل نویز های تولیدشده توسط حرکت هوا و ساختمان
• الکترو اکوستیک و تحلیل سیستم های الکترو اکوستیک
• طراحی،تحلیل و بهینه سازی اتاق های اکوستیک
مهندسی زیستی و پاسخ انسان:
• پاسخ انسان به ارتعاش
• شبیه سازی و تحلیل سیستم های سازه ای بیومکانیکی
• پاسخ انسان به ارتعاش اجباری سینوسی و برخورد
پایش وضعیت:
• پایش وضعیت- تشخیص و شناسایی آسیب
• شبیه سازی و آشکارسازی ترک و اسیب
دینامیک سازه های عمرانی:
• دینامیک پل ها
• دینامیک سسازه های بلند
• مهندسی زلزله
مهندسی:
پردازش سیگنال های اکوستیک- Acoustic Signal Processing
سیستم های اکوستیک زیر آب- Underwater Acoustic Systems
مهندسی صدا- Audio Engineering
اولتراسوند-فراصوت و اینفراسوند- Ultrasound And Infrasound
مشخصات سیستم های مکانیکی
• میرایی، مدل سازی و شناسایی میزان و مکانیزم میرایی
• بروز رسانی مدل و تطبیق آن
• منابع غیرخطی، شناسایی و مدل سازی
کنترل نویز و ارتعاش:
• کنترل اکتیو اکوستیک سازه ای و ارتعاش آن
• کنترل اکتیو نویز
• کنترل اکتیو ارتعاش
• سازه های هوشمند
• ائرواکوستیک و نویز ناشی از جریان
• جداسازی سیستم مکانیکی از منبع شوک و ارتعاش
• تولید و گسترش نویز
• کنترل اکتیو و پسیوNVH
اکوستیک فیزیکی:
• مطالعات اکوستیک سازه و مشخصات دینامیکی ماده
• اندرکنش بین صدا با نور و فرم های دیگر تشعشع
• اکوستیک غیر خطی
• گسترش موج اکوستیک در اتمسفر، سیال و مواد پر شده از سیال
• استفاده از اکوستیک به عنوان ابزاری برای مطاله ابر رساناها، ترک و جدایش در جامدات و ارتعاشات شبکه
ماشین آلات دوار:
• دینامیک ماشین آلات دوار
• نظارت و عیب شناسی ماشین آلات دوار
آزمایش ارتعاش و شوک:
• روش تست انفجار و شوک وارد شده به زمین
• شبیه سازی های مدال
• تست شوک
• طراحی فیکسچر تست شوک و ارتعاش
پردازش سیگنال های اکوستیک:
• تئوری پردازش سیگنال اکوستیک
• پردازش تطبیفی
• تکنیک پردازش سیگنال اکوستیک برای شبکه عصبی و سیستم های هوشمند
• پردازش سیگنال مبتنی بر مدل
• خواص آماری سیگنال و نویز
• تجزیه و تحلیل سیگنال غیر ثابت، سیستم های غیر خطی
• پردازش سیگنال زمان فرکانس، موجک ها
دینامیک سازه:
• ائرو الاستیسته
• تاثیر انفجار روی سازه
• روشهای تحلیل کامپیوتری برای انالیز فرکانس در ارتعاش و اکوستیک
• سازه های کامپوزیتی
• میرایی و اصطکاک داخلی
• هیدرو الاستیسیته
• پانلها و سازه های سبک
• ارتعاش تصادفی و اکوستیک
• رزونانس سازه
• شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی-اکوستیکی Vibro-Acoustic
اکوستیک زیر آب:
• تحلیل صداهای طبیعی و صداهای تولید شده توسط انسان- نحوه ی تولید و گسترش آن
• انعکاس و پراکندگی صدا در محیط زیر آب
دینامیک خودرو:
• دینامیک راه اهن و ارتعاش زمین
• ارتعاش و نویز تولید شده در اثر حرکت تایر روی زمین
• طراحی مفهومی خودرو
• دینامیک خودرو
• نویز و ارتعاش خودرو
راندمان انرژی بالا (برای مثال با بهبود عملکرد سیستم تزریق سوخت)
کاهش میزان آلاینده ها (با افزایش کارایی فیلتراسیون ،جدایش و سیستمهای کاهش آلودگی)
محصولات با کیفیت بالاتر (با افزایش اختلاط در ستون فرآیند ،راکتورها،میکسرها و افزایش کارایی توربینهای گازی و هیدرولیکی)
بالابردن عمر پمپ ها ،شیرها و تجهیزات دیگر با کاهش میزان کاویتاسیون .
افزایش ایمنی با پیش بینی میزان ذرات منتقل شده در صنایع با مقیاس بزرگ و تسونامی
نیروگاه ها: توربین های بخار، توربین مایع ، زغال سنگ و احتراق زیست توده و کاویتاسیون
صنعت اتومبیل: تزریق سوخت ،سیستم های اگزوز SCR,FAP،دفع آب چگال،یخ زدایی و پر شدن مخزن و اسلوشینگ
صنایع هوا فضا و دریا: تزریق سوخت، اتمیزاسیون،جریان سطح آزاد ،اسلوشینگ و انتقال ذره
شیمی و صنایع فرآوری: کاهش آلودگی ،فیلتراسیون و جداسازی سیستم ها،اسکروبر،میکسر، انتقال ذرات ،خوردگی ،رسوب ،جریان پر حباب
محیط زیست: طراحی موج شکن، انالیز جزرو مد ،سونامی، نرخ پراکندگی ذرات
صنایع اتومبیل سازی: (تشعع، مدارهای خنک کننده، لامپ ها)
هوافضا : (سیستم یخ زدایی، سیستم خنک کنده)
صنایع شیمیایی: (سیستم های بازیابی گرما، مبدل های حرارتی)
صنایع انرژی: (کوره ها و دیگ بخار، مبدل های حرارتی جریان متقاطع، صفحات خورشیدی)
رادیاتورها و توازن جریان مبدل های حرارتی
مبدل حرارتی جریان متقاطع گاز-مایع
تغییرات و کاهش فشار توربولیتورها و پین ها
آنالیز دینامیکی و گذرای کوره ها
شوک حرارتی، صفحات خورشیدی
لباسهای خنک کننده ، موقعیت و اندازه بهینه ی سوراخ های خنک کننده
اگزوز اتومبیل، اگزوز توربو گاز
یخ زدایی با کاربرد صنعت خودرو
لامپ، لامپ های خودرو
صنعت خودرو (موتور های احتراق داخلی –ICE )
صنعت هوا فضا ( محفظه ی احتراق موتور جت ، راکتور ها و موتور پرتابه ها )
صنایع شیمیایی ( فرآیند اشتغال ، زباله سوز ،اشتعال زیست توده ،واحدهای آهکی کردن )
صنایع انرژی (مشعل توربو گاز ها ،مشعل دیگ بخار ، مشعل زغال سنگ )
شبیه سازی اختلاط سرد سیستم تزریق، برای بهینه کردن نازل ورودی یا موقعیت مکانی اتمایزر
شبیه سازی توزیع هوا در حفره ی خنک کننده، آستر برای تعادل کارایی جریان خنک کننده
آنالیز جریان واکنش دهنده برای ارزیابی و بهینه سازی جبهه‌ی شعله، محیط حرارتی و میزان انتشار اگزوز
بهینه سازی هندسه برای ناحیه چرخش ثانویه‌ی گاز تولیدی از فرآیند اشتعال، برای کاهش انتشار NOX
آنالیز دینامیکی و ناپایدار برای بررسی ناپایداری شعله در رژیمهای بحرانی (اشفتگی صوتی توربین گازی)
FSI یک طرفه (1-way FSI) ، توزیع دما و فشار توسط CFD محاسبه شده و به عنوان بار روی سازه اعمال می شود. در این آنالیز فرض بر این است که تغییر شکل سازه ای تاثیری روی میزان جریان سیال ندارد.
FSI دو طرفه (2-way FSI) : آنالیز گذرا و دینامیکی که CFD و FEM را به هم کوپل می کند. در هر بازهء زمانی، نیرو ها از CFD به FEM منتقل شده و جابجاییمحاسبه شده در اثر این نیروها از FEM به CFD منتقل می شود.این انتقال دو طرفه برای هر گام زمانی حل تکرار می شود.
اندرکنش بین CFD و جسم صلب: در این نوع حل جسم جامد به صورت صلب و دارای 6 درجه آزادی مدل می شود.
جسم غوطه ور:تکنیکی است که با استفاده از آن می توان به بررسی تاثیر جسم در حال حرکت مانند دنده یا پیستون که در داخل یک سیال غوطه ور است، پرداخت.
کوپل الکترومغناطیس و CFD و FEM : در این حالت می توان به بررسی رفتار الکتروموتورها با حل همزمان و درگیر معادلات و الکترومغناطیس و میدان تنشی با در نظر گرفتن شرایط مرزی مربوطه پرداخت.
Aero-Acoustic : در این تکنیک منبع صدا توسط CFD محاسبه شده و اطلاعات مربوطه از CFD به حلگر Acoustic منتقل می شود.
صنایع نیروگاهی و صنایع مربوط به توربو ماشین ها Aero-elasticity ، توربین های بادی،گازی و بخار و توربین های هیدرولیک، همه ی انواع پمپ ها و کمپرسور ها ،موتورهای الکتریکی، مبدل های حرارتی و محفظه های احتراق
صنعت اتومبیل و صنعت حمل و نقل :وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی، سیستمهای خنک کننده خودرو، پنکه ها، Aero-Acoustic
صنعت هوا فضا و صنایع دریایی Aero-Elasticity ، طراحی بال ، پدیده فلوترFlutter، ملخ هواپیما، مخزن و محاسبات شناوری
صنایع شیمیایی:ارتعاش ناشی از جریان سیال، خطوط لوله با جریان ضرباندارو اثر ضربه ای آب، کمپرسورها، مشعل و راکتورها
مهندسی عمران: نوسانات تحمیل شده توسط باد به پل ها، دودکش ها ، برج ها و آسمان خراش ها
طراحی مبدل های حرارتی
بهینه سازی طراحی انجام شده با استفاده از تکنیکهای پیشرفته بهینه سازی چند هدفه
امکان انجام فرایندهای تحقیق و توسعه در زمینه ساخت مبدل های حرارتی پیشرفته و انتقال تکنولوژی به صنایع هدف
مرکز تحقیق و توسعه روشهای عددی سینا
Center of Innovative Numerical Analysis Technology
انجام پروژه دانشجویی و صنعتی و آموزش های تخصصی خاص توسط گروهی از نخبه ترین دانش آموختگان دانشگاههای ایران( شریف و تهران،امیرکبیر و...)، در زمینه عمران شامل گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی) گرایش مهندسی آب ،گرایش سازه های هیدرولیکی،گرایش سازه های دریایی وگرایش زلزله،مهندسی مکانیک شامل طراحی جامدات ، سیالات ، تبدیل انرژی و طراحی کاربردی با گرایش دینامیک و ارتعاشات ، کنترل , جامدات , بهینه سازی ، مکاترونیک ، مواد مرکب ( کامپوزیت ) , نانو تکنولوژی ، رباتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، موتورهای احتراقی ، نیروگاه حرارتی ، تاسیسات ، مولدهای حرارتی ، توربو ماشین ، ایرودینامیک و مهندسی شیمی شامل مهندسی فرآیند،مهندسی صنایع پتروشیمی،مهندسی صنایع گاز،مهندسی صنایع پلیمر،مهندسی پالایش،مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی مواد و متالورژی شامل شناسایی و انتخاب مواد فلزی،جوشکاری، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، حفاظت و خوردگی مواد، ریخته گری، نانو مواد توسط نرم افزارهای تخصصی
Abaqus,Ansys,Comsol,Star-Ccm,Fluent,Matlab,Isight,Esteco Modefrontier,Ncode Desigh Life,Fe-Safe,Maxwell,Cedrat Flux,Sacs,Ricardo,Avl Fire,Avl Excite,Avl Cruise,Star-Cd,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,Sysweld,Radtherm,Mpcci,SAP,Etabs,safe
برای هماهنگی به منظور آموزش و مشاوره دانشجویی و صنعتی می توانید با ما تماس بگیرید:
Email: cinatech.group@gmail.com
T: 09308341262
Website: www.cinatech.ir


مشخصات آگهی

تاریخ درج آگهی :۱۳۹۴/۲/۱۵

تاریخ انقضاء :۱۳۹۴/۵/۱۴

به روز رسانی :۱۳۹۴/۲/۲۰

تعداد بازدید :١٥٧٩٦

» از تاریخ انقضای این آگهی ١٩٣٩ روز گذشته است. اطلاعات آگهی به روز نیست.

موقعیت :تهران »تهران

تماس با آگهی دهنده

تازه های سایر

اطلاعات تماس آگهی دهنده

نام :شرکت مهندسی سینا

موبایل :09308341262

ایمیل :

تلفن :09308341262

زمان تماس :از 8 صبح تا 2 ظهر روز های اداری

نمایش آگهی های این آگهی دهنده
به اشتراک گذاری
delicious facebook delicious twitter google
امکانات

ارسالبه یک دوست

نسخه قابل چاپ
isaco
تبلیغات بنری
saman
razi
ثبت نام در سایت تبلیغاتی agahi4u
افزودن آگهی جدید

logo-samandehi